41. motorizovana brigada “Slavna”

Formiranjem 4. korpusa Armije RBiH, nakon odluke Štaba Vrhovne komande oružanih snaga BiH (broj 02/1091.304 od 17. 11. 1992. godine), Naredbom komandanta 4. korpusa Arifa Pašalića (broj 1065-1 od 24. 11. 1992. godine) Prva mostarska brigada ulazi u njegov sastav.

Nakon Naredbe o ulasku Brigade u strukture i sastav 4. korpusa, uslijedila je Naredba komandanta 4. korpusa ARBiH o novom unutrašnjem organizacijskom ustrojstvu Brigade i njoj potčinjenih jedinica.

Organizacijskim ustrojstvom ARBiH, odnosno jedinica 4. korpusa, Prva mostarska brigada je u aprilu 1993. godine preimenovana u 41. motorizovanu brigadu, kada dobija i počasni naziv Slavna.

Komandanti 41. Slavne mtbr

Semir<br>Drljević

Semir
Drljević

brigadir
komandant 41. mtbr 1993.
Esad<br>Humo

Esad
Humo

pukovnik
komandant 41. mtbr 1994 - 1995.
Ramiz <br>Jelovac

Ramiz
Jelovac

pukovnik
komandant 41. mtbr 1995.
Suad<br>Muharemović

Suad
Muharemović

pukovnik
komandant 41. mtbr 1995 - 1996.

Nakon uspješnih organizaciono-formacijskih promjena, 41. MTBR Slavna tokom oktobra 1993. godine, u svom sastavu je imala sljedeće jedinice: Komandu Brigade; Komandni vod; Vod veze; Izviđački vod; 1, 2, 3. i 4. MTB; MAD; POČ; Vod PAM-ova; Jedinicu za specijalne namjene; PDV; Diverzantski vod; Specijalnu jedinicu “Senke”; Inžinjerski vod; Vod ABHO, te Logističku četu.

U prvoj polovini 1995. godine dolazi do dalje transformacije i organizacijskog unapređenja struktura jedinica Armije RBiH. U tom procesu 41. MTBR je preimenovana i dobila je novi naziv – 441. motorizovana brigada Slavna.

U nastavku svog borbenog puta Brigada nije mijenjala brojčanu oznaku, ali je u narednom vremenu nosila oznake motorizovana, da bi kraj rata dočekala pod službenim armijskim nazivom 441. motorizovana brigada Slavna.

Završetkom rata, nakon sumiranja ratnog puta 441. motorizovane brigade Slavne, koja je u tom teškom vremenu nesumnjivo bila nesalomljivi slobodarski bedem i udarna pesnica odbrane grada Mostara i šireg pojasa regije, uslijedilo je veliko priznanje zahvalnosti za pripadnike Brigade i njihovu Komandu.

 

Ukazom Predsjedništva države, koji je potpisao komandant Armije RBiH Alija Izetbegović, 441. motorizovana brigada ponijela je najveći počasni oreol zaslužen u oslobodilačkom ratu – 441. Viteška motorizovana brigada.