Impressum

Izdavač:
Udruženje građana M – Memorial & Museum Mostar

Autor: Safet Oručević

Istraživao i pisao: Alija Behram

Saradnik na II izdanju: Elvedin Nezirović

Redakcija:
Alija Behram, Sedin Ćenan, Miro Dušić, Adnin Hasić, Adi Hodžić, Elvedin Nezirović, Samir Nožić, Salko Pezo, Harun Pilav, Ibro Rahimić, Selma Redžović, Željko Schnattinger, Šemsudin Zlatko Serdarević, Edim Šator, Dragan Arap

Lektura i korektura: Edim Šator

Tehnička obrada & design: Miro Dušić, Željko Schnattinger

Štampa: IC štamparija Mostar

Tiraž: 1000 primjeraka

Saradnici na tekstu i fotografijama:
Haris Arap, Osman Bahtijar, Devleta Balalić, Sanja Balalić, Halko Balavac, Edin Batlak, Ismeta Bijavica, Emir Bijedić, Ismet Čampara, Osman Čolaković, Halil Ćućurević, Semir Dizdarević, Mensur Duraković, Mirsad Duraković, Suad Džanković, Sead Đulić, Mušan Đuliman, Sead Elezović, Esad Eminović, Salko Gaštan, Adis Hadrović, Mustafa Hadžajlić, Haris Hadžić, Adnan Handžar, Nijaz Hodžić, Esad Humo, Avdo Idriz, Ibrahim Macić, Selim Isić, Mustafa Isović, Nataša Jekić, Alen Kajtaz, Milan Minja Kapor, Hasan Karadža, Dževad Kolukčija, Jasmin Kazazić, Haris Kljako, Semir Kljako, Edina Krpo, Ibrahim Kujan, Esad Lulić, Ibrahim Macić, Azra Mahinić, Suad Marić, Suad Muharemović, Ramiz Mušić, Zijat Mušić, Kasim Mušinović, Samir Nožić, Šefik Numankadić, Senad Oručević, Zijo Oručević, Dževad Pašić, Azer Penava, Zoran Perić, Asim Rahimić, Džemal Rahimić, Ćamil Ramić, Ekrem Repeša, Sead Salčin, Senat Salčin, Reuf Sidran, Seid Smajkić, Izudin Šahović, Derviš Šehić, Mustafa Škrelja, Šerif Špago, Jasmin Tabaković, Semir Temim, Elvedina Trbonja-Cappelle, Predrag Vukosav, Nermin Zagorčić, Dinko Žarkušić

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

ISBN 978-9926-8473-1-9
CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod brojem
BH-ID 50628870