Od Bataljona do Prve Mostarske brigade

Naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga RBiH Sefera Halilovića od 13. jula 1992. godine, Samostalni bataljon organizacijski prerasta u Prvu mostarsku brigade koju čine sljedeće jedinice:

 • četiri bataljona – tri bataljona iz Mostara, a jedan bataljon iz Drežnice
 • dvije samostalne čete (Gubavica i Blagaj)
 • artiljerijska jedinica (MAMB-a)
 • Logistika
 • Vojna policija
 • Zrakoplovna grupa
 • Informativni centar
 • Jedinica veze
 • Inžinjerijska jedinica
 • PVO
 • ABHO
 • Protivoklopna jedinica

Prvi komandant Mostarske brigade u toku ratne 1992. i 1993. godine bio je Arif Pašalić.

U narednom periodu na dužnostima komandanta Prve mostarske brigade bili su: Midhad Hujdur Hujka, Semir Drljević Lovac, Esad Humo, Ramiz Jelovac i Suad Muharemović.

Komandna mjesta Brigade u toku njenog postojanja bila su na sljedećim adresama: objekat GP “Vranica” u ulici Ante Zuanića (juli 1992. godine); objekat SDK ulica Maršala Tita (maj 1993. godine); Kasarna Sjeverni logor (maj 1994. godine); Upravna zgrada Hepok u Carskim vinogradima (august 1994. godine). Komandna mjesta bataljona i prištapskih jedinica Prve mostarske brigade također su bila često dislocirana zbog vojne situacije na terenu, ali i potreba uslijed razvoja jedinica i komandi. Ovo su bile njihove adrese:

Prvi bataljon: Kasarna Južni logor – juli 1992. godine; Fabrika duhana – juni 1993. godine; Sjeverni logor – maj 1994. godine; privatni objekat u Blagaju – juli 1994. godine

Drugi bataljon: prostorije TP Merkur ulica Alekse Šantića – august 1992. godine; Slastičarnica Bajram – maj 1993. godine; privatna kuća u Cernici – juli 1993. godine; Hotel “Ruža” – august 1993. godine; Sjeverni logor – mart 1994. godine; Preduzeće RAD Mostar ulica Maršala Tita – august 1994. godine.

Treći bataljon: Dječiji vrtić (objekat preduzeća Šipad) Ulica braće Fejića – juli 1992. godine; Sjeverni logor – mart 1994. godine; privatna kuća u naselju Gnojnice – august 1994. godine; privatna kuća u naselju Kočine – 1995. godine.Ako tražite superklon Replica Rolex, Super Clone Rolex je pravo mjesto! Najveća kolekcija lažnih Rolex satova na mreži!

Četvrti bataljon: Samostalni bataljon Drežnica zgrada Osnovne škole u Drežnici – juli 1992. godine

Samostalna četa Blagaj – objekat PTT Mostar u Blagaju – juli 1992. godine

Samostalna četa Gubavica – objekat bivše JNA Centra veze Gubavica – juli/decembar 1992. godine

Četa/Bataljon logistike: Južni logor – juli 1992. godine; Prodavnica TP Vartex, Ulica Maršala Tita – 1993. godine; Sjeverni logor – mart 1994. godine; Ribnjak Blagaj – juli 1994. i 1995. godine.

MAD: zgrada Komiteta Mostar – 1992. godine do marta 1994. godine; zgrada GP Rad Mostar; Sjeverni logor – mart 1994. godine; naselje Gnojnice, privatna kuća – od februara 1995. godine.

Inžinjerijski bataljon: naselje Opine, u privatnom objektu – august 1994; Benzinska pumpa INA na Sutini – 1995. godine.